Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp phấn đấu duy trì PAPI trong nhóm đạt điểm số cao

Trang chủ Tin nổi bật

Đồng Tháp phấn đấu duy trì PAPI trong nhóm đạt điểm số cao

Năm 2020, Đồng Tháp đề ra chỉ tiêu phấn đấu cải thiện và nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) đạt từ 48,92 điểm trở lên, tiếp tục duy trì trong nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm số cao của cả nước.

 

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ tham mưu trình Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch Cải thiện, nâng cao PAPI năm 2020; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

 

Trên cơ sở các nội dung có liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý, phụ trách, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện và kịp thời hướng dẫn khắc phục những sai phạm, thiếu sót về chuyên môn thuộc lĩnh vực phụ trách, quản lý đối với Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các cơ quan chuyên môn ngành dọc tại cấp huyện, cấp xã.

Căn cứ đặc điểm tình hình của địa phương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch và chủ động triển khai thực hiện hiệu quả cao nhất; đồng thời chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã xây dựng kế hoạch và chủ động tổ chức thực hiện đầy đủ, bảo đảm thực chất, hiệu quả các nội dung thành phần của PAPI; thường xuyên theo dõi, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc; chủ động phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cùng cấp hướng dẫn, đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nội dung thành phần PAPI thuộc trách nhiệm thực hiện của Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Có thể bạn quan tâm