Xuất bản thông tin

null Quyết định Ban hành Hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, cấp huyện, câp xã năm 2023

Chi tiết bài viết Tin tức địa phương

Quyết định Ban hành Hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, cấp huyện, câp xã năm 2023

Ngày 24 tháng 02 năm 2023 Chính phủ đã ký Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg ban hành Hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

 Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ

 Phụ lục I: Danh mục hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh (154 chỉ tiêu)

 Phụ lục II: Danh mục hệ thống chỉ tiêu cấp huyện (51 chỉ tiêu)

 Phụ lục III: Danh mục hệ thống chỉ tiêu cấp xã (26 chỉ tiêu)

Có thể bạn quan tâm